İLÇE ETİK KOMİSYONU
 
ETİK NEDİR ?     
Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Ahlak, ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır. Ahlak ve etik arasındaki fark : Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar. Ahlak yöreseldir, etik ise evrenseldir. Evrensel kabul gören kurallardır.
 
İLÇE ETİK KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
Kurum ve Kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek      Personel etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak      İnsan gücü Planlaması ve İş Analizleri Yapmak, Yaptırmak, Bu Hususta Kurumlara Yardımcı Olmak. Etik uygulamaları değerlendirmek.
Kurul, etik davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar hakkında, resen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapmaya yetkilidir. Ayrıca etik ilkelere aykırı davranış ve uygulamalar hakkında yapacağı inceleme ve araştırmalara esas olmak üzere gerektiğinde yetkili makamlar kanalı ile kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge toplayabilir.
 
İLÇE ETİK KOMİSYONU MEVZUATI
Kamu kurum ve kuruluşlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek personelin davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunma ve etik uygulamaları değerlendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla İlçe Etik Komisyonu kurulmuş olup; iş ve işlemlerini  25/5/2004  tarih ve 5176 sayılı " Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun "  ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren " Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  " doğrultusunda yürütmektedir.
 
ETİK İLKELERİ
Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Halka hizmet bilinci
Hizmet standartlarına uyma
Amaç ve misyona bağlılık
Dürüstlük ve tarafsızlık
Saygınlık ve güven
Nezaket ve saygı
Yetkili makamlara bildirim
Çıkar çatışmasından kaçınma
Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Savurganlıktan kaçınma
Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
Mal bildiriminde bulunma
 
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
*Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
* Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
 
İlçe Etik Komisyonu
 
Mehmet YAVUZ
Mesude DİKBAŞ
M. Zeki ÇAKMUR
A. Adem KINALI

KAYMAKAM
Etik Kurulu Başkanı
 
İLETİŞİM
0442 233 55 00
 
 
İlçe Yazı İşleri Müdürü
 
 
İLETİŞİM
0442 234 11 00

İlçe Nüfus Müdürü
 
 
İLETİŞİM
0442 235 77 42

İlçe Malmüdürü
 
 
İLETİŞİM
0442 234 02 32